Uvod
Kratka biografija
Kompletna biografija
Bibliografija
Impressum

Bogdan Gavrilović
   (1864-1947)


BibliografijaDoktorska teza

Formiranje jednoznačnih analitičkih funkcija, Budimpešta, 1886.


Knjige

Analitična geometrija tačke, prave, kruga i koničnih preseka, Beograd, 1896, str. XXVII + 911 + [2].

Teorija determinanata, Beograd 1899. godine, str. XI + 277.


Naučni i stručni radovi

O ostacima jednogranih funkcija, Rad Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 139., 1899, 29-39.

O težinama algebarskih sklopova, Glas LXI, 1900, 1-53.

O redovima jednogranih funkcija, Rad, knj. 143, 1900., 155-160

O pfafijanima, Rad, knj. 143, 1900., 161-170

O analitičkim izrazima nekih funkcija, Glas LXI, 1900, 55-68.

O polarno konjugovanim transformacijama, Glas LXIII, 1902, 256-268.

O Bernuljijevim i Ajlerovim brojevima, Glas LXIII, 1902, 131-142.

O jednoj važnoj osobini determinanata, Glas LXIII, 1902, 115-130.

O osobinama jedne specijalne determinante, Glas LXIII, 241-254

O jednoj osobini prostornih determinanata, Glas LXV, 1903, 51-58.

O analitičkom pretstavljanju jednogranih funkcija u oblasti tačke u beskonačnosti, Glas LXV, 1903, 59-77.

O nekim trigonometrijskim identičnostima,Glas LXVII, 1903, 51-67.

Jedan nov prilog teoriji brojeva, Glas LXIX, 1905, 251-278.

O evoluciji više nastave u Srbiji, Rad objavljen u Spomenici o otvaranju Univerziteta. Beograd, 1905. godine.

O sistemama fokalnih krugova, Glas LXXIII, 1907, 220-247.

O jednoj simetričnoj funkciji nula polinoma trećega stepena,Glas LXXIII, 1907, 248-252.

Jedan prilog teoriji jednogranih analitičkih funkcija, Beograd 1922. Objavljen u Spomenici Beogradskog Univerziteta.

Problem prostora, hiper-prostora i kontinuuma, Pristupna akademska beseda, Glas LXXIX, 1926, 3-23.

O vrijednostima nekih odredjenih integrala, Rad, knj. 147, 126-131

Sarrus-ovo pravilo u teoriji prostornih determinanata, Rad, knj. 147., 132-138.

O precrtima spregnutih tačaka jednog specijalnog transfinitnog skupa kongruentnih projektivnih nizova tačaka, Rad primljen za Glas I razreda S.A.N., Publ. Math. Inst. t. 1, 1948., 125-134.


Javna predavanja, svečani govori i članci

O prosvećenom idealizmu i negovanju njegovu višom nastavom. Govor na svetosavskoj proslavi Velikoj školi 1901, štampan u Beogradu u Drž. štampariji.

Civilizacija i nauka. Rektorski govor na svetosavskoj proslavi 1911. godine. Beograd, Štamparija Davidović. Preštampan iz Srpskog književnog glasnika.

Socijalni zadatak Universiteta. Rektorski govor na svetosavskoj proslavi 1912. godine. Beograd, štamparija "Davidović". Preštampan iz Srpskog književnog glasnika.

O živim silama narodnoga jedinstva. Rektorski govor na svetosavskoj proslavi 1922. godine. Beograd, štamparija "Davidović". Preštampan iz Srpskog književnog glasnika.

Kultura i harmonija. Rektorski govor o sv. Savi 1924. u Univerzitetu. Beograd, štamparija "Narodna Samouprava" 1926. godine. Publikacija rektorata XIII.

Govor pri osvećenju Vukove kuće u Tršiću 17. IX 1933. godine. Godišnjak XLII za godinu 1933.

Govor na proslavi 80-godišnjice Nikole Tesle u Beogradu 28. V 1936. godine. Objavljen u Spomenici pod naslovom "Nikola Tesla" 1936. godine na srpskom i francuskom jeziku.

O Dimitriju Nešiću. Pomen u slavu njegovu. Godišnjak XVIII.

O živoj i mrtvoj materiji i o sukobu između vitalista i mehanista. Govor prilikom proglašenja Ivana Đaje za pravog člana Akademije. Godišnjak XLI.

O našoj umetnosti srednjega veka. Govor povodom proglašenja Vlad. R. Petkovića. Godišnjak XLI.

O našoj istoriografiji. Govor povodom proglašenja Stanoja Stanojevića za pravog člana Akademije. Godišnjak XLII.

O Branislavu Nušiću. Govor povodom proglašenja za pravog člana Akademije. Godišnjak XLII.

Etnografija i etnologija. Govor povodom proglašenja Jovana Erdeljanovića za pravog člana Akademije. Godišnjak XLII.

Govor o Jovanu Jovanoviću Zmaju. Svečana sednica Srpske kraljevske akademije, posvećena stogodišnjici rođenja. Godišnjak XLII.

Pol Penleve. Godišnjak XLII.

O Čedi Mijatoviću. Pomen o smrti njegovoj. Godišnjak XLI.

O istoriji kao nauci i smislu njezinom. Godišnjak XLIII.

O geologu Vladimiru Petkoviću. Godišnjak XLIV.

O hemičaru Simi Lozaniću. Godišnjak XLIV.

O istoričaru prava Teodoru Taranovskom. Godišnjak XLIV.

O lingvisti Janu Rozvadovskom. Godišnjak XLIV.

O antropologu i etnologu Simi Trojanoviću. Godišnjak XLIV.

O Mihajlu Pupinu - naučniku i filozofu. Godišnjak XLIV.

O proslavi 50-godišnjice Akademijine. Godišnjak XLVI.

O Jovanu Žujoviću. Pomen o njegovoj smrti. Godišnjak XLVI.


Izvori

R. Kašanin, Dr. Bogdan Gavrilović, Glasnik Matematičko-fizički i astronomski, No. 4-5, t. 2, Zagreb (1947), 201-203.

J. Kečkić, Serbian doctors of mathematics in the 19th century, Publ. Inst. Math. t. 38(52), 1985, 3-6.

M. Milanković, Govor na sahrani Bogdana Gavrilovića. Godišnjak

Đ. Paunić, Načela više matematike Emilijana Josimovića, Zb. radova "Prirodne i matematičke nauke u Srba u 18. i prvoj polovini 19. veka", SANU, Novi Sad (1995), 313-321.

P. Perišić i D. Trifunović, Matematičar Bogdan Gavrilović, "Arhimedes", Beograd, 1994.