jelenagr@matf.bg.ac.rs
line decor
line decor

 SADRŽAJ PREDAVANJA

AKTUELNO: Raspored blokova u 1. polugodištu 2016/17 godine:
13.10.2016.
02.11.2016.
22.11.2016.
16.12.2016.
09.01.2017. (novi termin: 13.02.2017. 14h sala 308)
Raspored blokova u 2. polugodištu 2016/17 godine:
09.03.2017.
31.03.2017.
10.04.2017.
09.05.2017. (14h sala 308)
07.06.2017. (14h sala 310)

Uvod

Septembar 2016


Mentorska nastava: Uvod
Mentorska nastava: Računarstvo i informatika
Uvod u programiranje
Rad u razvojnom okruženju CodeBlocks
Mentorska nastava: Istorija
Mentorska nastava: Brojevni sistemi , Pomoćne tabele

Oktobar 2016


Mentorska nastava: Računanje .
Uvod u programiranje: linearna struktura programa
Mentorska nastava: Ulaz/izlaz, promenljive
Prvi domaći zadatak - V generacija
Uvod u programiranje: aritmetika
Blok nastava: Wikipedia
Uvod u programiranje: naredbe grananja
Blok nastava: Registrovanje podataka
Probni kontrolni - bodovi i rešenja
Prvi kontrolni - rešenja iz programiranja
Prvi kontrolni - rešenja iz informatike
Mentorska nastava: Kodovi, Tabela kodova
Mentorska nastava: Uvod u logiku, zapis brojeva - drugi način

Novembar 2016


Blok broj 2 - Jedinice mere
Blok broj 2 - priprema za takmičenje
Mentorska nastava: Naredbe grananja i priprema za takmičenje
Uvod u programiranje: uslovni operator, makroi, cast-ovanje
Mentorska nastava: ASCII tabela
Mentorska nastava: ASCII tabela - zadaci za vežbu
Pripremni test za proveru znanja (if naredba, uslovni operator, makroi, prioritet operacija)
Radovi i bodovi iz trećeg i četvrtog domaćeg
Mentorska nastava: Zapis teksta u računaru
Mentorska nastava: O kodovima - dopuna
Mentorska nastava: Ascii kod - vežba
Uvod u programiranje: trampa, naredbe ponavljanja
Drugi kontrolni - rešenja
Drugi kontrolni - ocene (anonimno)
Mentorska nastava: Računarski sistemi
Uvod u programiranje: ugnježdeni ciklusi
Uvod u programiranje: break, continue, switch
Uvod u programiranje: zadaci za samostalan rad
Mentorska nastava: Digitalizacija

Decembar 2016


III kontrolni (rešenja)
III kontrolni - rezultati
Mentorska nastava: grananja i ciklusi i napredni zadaci
Probni kontrolni - ciklusi
Mentorska nastava: grananja i ciklusi i napredni zadaci
Mentorska nastava: grananja i ciklusi i napredni zadaci
Uvod u programiranje: nizovi, priprema za pismeni
Mentorska nastava: nizovi

Januar i februar 2017


Prvi pismeni zadatak - formulacija zadataka i rešenje
Uvod u programiranje: stringovi
Uvod u programiranje: potprogrami i doseg promenljivih
Mentorska nastava: stringovi
Upravljanje memorijom i doseg identifikatora u C programu
Mentorska nastava: nizovi i stringovi
Najčešće greške mladih C programera
Uvod u programiranje: pretraga niza i sortiranje

Mart 2017


Uvod u programiranje: par napomena pred Okružno
Uvod u programiranje: sortiranje (zadaci)
Znaci i bitovski operatori
Potprogrami - operacija adresiranja i prenos parametara po referenci, rekurzija
Rekurzija - kanonski zadatak1     Rekurzija - kanonski zadatak2
Potprogrami i rekurzija - zadaci za vezbu
Korisnicke biblioteke funkcija, algoritmi sortiranja - zadaci za vezbu
Sortiranje - animacija

April 2017


Mentorska nastava - KMP algoritam za sravnjivanje niski
Mentorska nastava - stringovi, rekurzija, sortiranje i pretraga
Strukture i pokazivači
Mentorska nastava - rekurzija   Rešenja

Maj 2017


Shlemiel, iteratori, vector, set, map
Polinomi
Mnozenje polinoma i FFT  
Pokazivači i višedimenzioni nizovi
Pokazivači i višedimenzioni nizovi - zadaci  

Jun 2017


Mentorska: višedimenzioni nizovi - zadaci  


C++ i STL: uputstvo (engleski jezik)
Uvod u programiranje u C++ upotrebom STL-a
Uvod u programiranje u C++ upotrebom STL-a (deo 2)
Lepota efikasnost i

 

AKTUELNO
//

Jelena Hadži Purić - naslovna Računarstvo i informatika 2