АСТРОНОМИЈА У СРБИЈИ

И СРБИЈА У МЕЂУНАРОДНОЈ АСТРОНОМСКОЈ УНИЈИ

Београд, 16. мај 2019.

Српска академија наука и уметности, Кнез Михаилова 35


 

Научни организациони одбор:

 З. Кнежевић (председник, САНУ)
 Б. Арбутина (Математички факултет, Београд)
 О. Атанацковић (Математички факултет, Београд)
 З. Цветковић (Астрономска опсерваторија, Београд)
 Д. Онић (Математички факултет, Београд)
 Р. Павловић (Астрономска опсерваторија, Београд)
 М. Стојановић (Астрономска опсерваторија, Београд)
 
 

Локални организациони одбор:

 Б. Арбутина (председник, Математички факултет, Београд)
 А. Ћипријановић (Математички факултет, Београд)
 Д. Онић (Математички факултет, Београд)
 М. Стојановић (Астрономска опсерваторија, Београд)
 М. Вучетић (Математички факултет, Београд)
 М. Јовановић (Астрономска опсерваторија, Београд)
 В. Зековић (Математички факултет, Београд)

Контакт адреса:

Катедра за астрономију
Математички факултет
Универзитет у Београду
Студентски трг 16, 11000 Београд Србија
Е-пошта: astronom@matf.bg.ac.rs
Тел: (+381 11) 2027-827
Факс: (+381 11) 2630-151


У 2019. години обележава се 100 година од оснивања Међународне астрономске уније (International Astronomical Union - IAU). Наиме, у Бриселу су 18-28. јула 1919. земље победнице у I светском рату, укључујући Србију (тада Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца), формирале Међународни савет за научна истраживања (International Research Council - IRC), а у оквиру њега (28. јула) формирана је и Међународна астрономска унија. Краљевина Југославија је званично приступила Унији на конгресу у Паризу, 9–17. јула 1935. године.

Скуп "Астрономија у Србији и Србија у Међународној астрономској унији" организује Математички факултет Универзитета у Београду, уз Астрономску опсерваторију као коорганизатора, а на иницијативу Националног комитета за астрономију који делује у склопу Друштва астронома Србије. Циљ скупа је обележавање стогодишњице оснивања Међународне астрономске уније кроз стручна предавања везана историју астрономије у Србије, историјат чланства Србије, односно Југославије, у Међународној астрономској унији, развој и преглед текућег стања астрономских истраживања, астрономско образовање (на сва три нивоа: основношколско, средњошколско, универзитетско) и промоцију, односно популаризацију астрономије у Србији. На скупу ће излагати позвани предавачи из наших еминентних институција у којима се врше астрономска истраживања: Српске академије наука и уметности, Астрономске опсерваторије у Београду, Математичког факултета Универзитета у Београду и Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду. Званични језик скупа је српски. Све додатне информације биће дате у обавештењима.
Astronomy in Serbia and Serbia in the International Astronomical Union


Belgrade, May 16, 2019

Serbian academy of sciences and arts, Knez Mihailova 35

 

Scientific Organizing Committee:

 Z. Knežević (chair, Serbian Academy of Sciences and Arts)
 B. Arbutina (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 O. Atanacković (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 Z. Cvetković (Astronomical Observatory, Belgrade)
 D. Onić (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 R. Pavlović (Astronomical Observatory, Belgrade)
 M. Stojanović (Astronomical Observatory, Belgrade)
 
 

Local Organizing Committee:

 B. Arbutina (chair, Faculty of Mathematics, Belgrade)
 A. Ćiprijanović (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 D. Onić (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 M. Stojanović (Astronomical Observatory, Belgrade)
 M. Vučetić (Faculty of Mathematics, Belgrade)
 M. Jovanović (Astronomical Observatory, Belgrade)
 V. Zeković (Faculty of Mathematics, Belgrade)

Contact address:

Department of Astronomy
Faculty of Mathematics
university of Belgrade
Studentski trg 16, 11000 Belgrade, Serbia
E-mail: astronom@matf.bg.ac.rs
Tel: (+381 11) 2027-827
Fax: (+381 11) 2630-151


In 2019 we celebrate 100 years since the foundation of the International Astronomical Union (IAU). Namely, in Brussels July 18-28, 1919, winners in World War I, including Serbia (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians at the time), formed the International Research Council (IRC) and within it (on July 28) the International Astronomical Union. The Kingdom of Yugoslavia officially joined the Union at the Congress in Paris, July 9-17, 1935.

The meeting "Astronomy in Serbia and Serbia in the International Astronomical Union" is organized by the Faculty of Mathematics University of Belgrade, together with the Astronomical Observatory of Belgrade as co-organizer, following the initiative of the National Committee for Astronomy that exists within the Society of Astronomers of Serbia. The aim of this meeting is to mark the 100th anniversary of the establishment of the International Astronomical Union through lectures related to the history of astronomy in Serbia, the history of Serbia's (Yugoslavia's) membership in the International Astronomical Union, history of development and review of the current status of astronomical research, astronomical education (at all three levels: elementary school, secondary school, university) and promotion, or popularization of astronomy in Serbia. The lectures will be held by invited speakers from our eminent institutions at which astronomical research is carried out: Serbian Academy of Sciences and Arts, Astronomical Observatory of Belgrade, Faculty of Mathematics, University of Belgrade and Faculty of Science and Mathematics, University of Novi Sad. The official language of the meeting is Serbian. All further information will be given through Announcements.


Види још...
Глобално
обележавање
100 год. МАУ

Изложба
"Изнад нас и још даље"Фејсбук

100 година Међународне астрономске уније