Kratak uvod u LaTex

TEX   i   LaTEX su programski paketi za obradu teksta na računaru.

TEX je kreirao Donald E. Knuth krajem sedamdesetih godina. Ovaj program ima kao osnovni cilj pripremu materijala koji sadrži matematičke formule, ali ne zaostaje ni za drugim programima za obradu teksta.

Da bi se prevazišla komplikovana upotreba TEX, Leslie Lamport je početkom osamdesetih razvio program LaTEX koji predstavlja ekstenziju TEX-a. Zapravo, to je tzv. makro paket čije su komande definisane pomoću niza komandi TEX-a.

Izgovor: TEH ili TEK, LATEH ili LATEK

Poznavanje TEX-a nije neophodno da bi se koristio LaTEX, tako da se u LaTEX-u može uraditi sve što može u TEX-u, ali i više od toga i znatno lakše.

LaTEX nijw WYSIWG ("What You see is what You get") tekst procesor, jer je potrebn određena transformacija da bi tekst koji se kuca u LaTEX-u došao do svog konačnog oblika.

Pitanje: Navesti primer bar dva WYSIWG tekst-procesora kod kojih ono što vidite (na ekranu) jeste ono što se dobija (na štampaču).

 

Primer TeX datoteke
Primer dvi datoteke

Procesiranje TeX datoteka u Linux-u

Proces formiranja dokumenta i štampanja u LaTeX-u

  1. formiranje ASCII teksta (bez kontrolnih karaktera) u nekom editoru i snimanje datoteke sa ekstenzijom tex u nazivu daoteteke (npr. mojtekst.tex)
  2. obrada ulazne tex datoteke programom LaTeX, čime se dobija dvidatoteka (npr. mojtekst.dvi)
    Datoteka mojtekst.dvi nije ASCII datoteka i nije čitljiva kao š to su pomoćne datoteke koje su pri tom nastale (npr. mojtekst.log,...).
    dvi naziv je skraćenica od device independent u značenju nezavisan od uređaja. Dakle, istu dvi datoteku mogu da koriste razne verzije LaTeX-a za dalju obradi i dobijanje izlaza na različitim uređajima, a svi ti izlazi (na monitoru, laserskom štampaču, ink-jet,...) će biti identični.

ltx -> dvi (mojtekst.ltx -> mojtekst.dvi) latex mojtekst.ltx

 

Uputstvo za LaTex2e

SOFTVER

DOS/Windows TeX:

Jelena Grmuša Osnovi programiranja

e-mail: Jelena Grmuša


Copyright © 2003, Jelena Grmusa
Poslednja izmena: oktobar 2003.