MILOS KOJIC Kratka biografija Septembar 2002

1. Osnovni biografski podaci

           

q       Rođen 24.12.1941. godine, Zakuta, Kraljevo, SR Srbija. Završio gimnaziju u Kragujevcu 1960. godine kao odličan učenik.

q       Mašinski fakultet završio u Kragujevcu sa srednjom ocenom 9,03, oktobra 1964. godine u rekordnom roku od četiri godine, kao prvi u generaciji i prvi diplomirani student Univerziteta u Kragujevcu.

q       Poslediplomske studije završio na grupi za Mehaniku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, aprila 1969. godine.

q       Doktorske studije završio i doktorirao 20.12.1971. godine na Rice University, Houston, Texas, u rekordno kratkom roku od jedne godine i četiri meseca, sa najvišim ocenama na kursevima i sa doktorskom tezom iz koje je proizašao veći broj radova.

q       Boravio kao visiting scientist na Mechanical Eng. Department-u, Masschusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA, od marta do septembra 1983. godine, kao rukovodilac Jugoslovensko-Američkog projekta za razvoj novih metoda proračuna konstrukcija.

q       Od juna 1985. do oktobra 1987. i od juna 1989. do oktobra 1990. godine radio kao research and development engineer u firmi ADINA Prof. Bathe-a sa MIT.

q       Od 1976. godine zaposlen sa skraćenim radnim vremenom u Institutu za automobile Zastava, kao viši naučni saradnik, a zatim kao naučni savetnik

q       Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu zaposlen od novembra 1964. u zvanju:- asistenta (1964-1972), docenta (1972-1976), vanrednog profesora (1976-1981), redovnog profesora - od 1981. godine.                          Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu bio je prodekan, dekan i predsednik Saveta. Bio je prorektor za nastavu i naučni rad Univerziteta "Svetozar Marković" u Kragujevcu od juna 1988. do odlaska u SAD 1989, a 2001 godine rektor Univerziteta u Kragujevcu.

q       Od januara 2001. godine je visiting scholar na Harvard University, Boston, USA.

2. Spisak najvažnijih naučnih i stručnih radova

 

q       Autor je 14 udžbenika i 3 monografije, od kojih 2 na engleskom jeziku.

q       Autor i koautor preko 200 naučnih i stručnih radova publikovanih u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima i na naučnim i stručnim konferencijama, od toga preko 40 u internacionalnim časopisima i drugim međunarodnim publikacijama. Navode se neki značajniji radovi.

q       Stručni rad Kao naučni saradnik Instituta za automobile rešavao je probleme vozila koji su zahtevali primenu fundamentalnih tehničkih disciplina i primenu računara. Razvio je sa saradnicima metodologiju rešavanja i veći broj inženjerskih programa za proračun konstrukcija.

 

Inicijator je i glavni istraživač domaćeg programskog paketa PAK, jedinog domaćeg programa za opštu analizu konstrukcija. Paket je veličine više stotina hiljada programskih linija, a obuhvata sledeće oblasti:

·         linearna i nelinearna analiza konstrukcija (solida)

·         linearno i nelinerno provođenje toplote

·         laminarno strujanje nestišljivog fluida sa prenosom toplote i mase

·         strujanje fluida kroz poroznu deformabilnu sredinu

·         biomehanika (biofluidi i biosolidi, mehanika hrskavice)

·         spregnuti problemi solid-fluid

Program ima grafičke pre- i post-procesore kao i programe za povezivanje sa standardnim svetskim pre- i post-procesorima.

Program se koristi u privredi kod nas, u obrazovanju i za istraživački rad kod nas i u inostranstvu (SAD, Singapur, Irak, Grčka).

Kao inženjer-istraživač u firmi ADINA R&D, Boston, razvio je metodologiju i softver za neelastičnu analizu konstrukcija, koja se danas koristi za rešavanje problema velikih deformacija u oblasti mašinstva i građevinarstva (geomehanici).

Inicijator je multidisciplinarnih istraživanja iz oblasti biomehanike kod nas koja direktno povezuju laboratorijska istraživanja biomehaničkih i funkcionalnih karakteristika tkiva sa razvojem numeričkih metoda i softvera za modeliranje ponašanja tkiva i organa.

Bio je rukovodilac većeg broja domaćih i međunarodnih naučnih is stručnih projekata. Sada učestvuje u naučnim projektima iz oblasti biomehanike na univerzitetu Harvard.

Recenzent je u međunarodnim časopisima: International Journal for Numerical Methods in Applied Mechanics and Engineering, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Computers and Structures.

3. Obrazovni rad

Bio je mentor preko 30 magistarskih i 10 doktorskih disertacija. Disertacije su iz oblasti metoda i softvera za proračun konstrukcija i rešavanje polja fizičkih veličina.

4. Priznanja i članstvo u naučnim i stručnim udruženjima

q          Za rad na Fakultetu dobio je više priznanja, kao asistent i nastavnik.

q          Dobitnik je posebnog priznanja i plakete Zavoda "Crvena zastava" za razvoj softvera za proračun konstrukcija, 1986. god.

q          Dobitnik Diplome časopisa TEHNIKA za 1980. godinu za najbolji članak iz mašinstva u 1980. godine.

q          Dobitnik je Diplome Grada Kragujevca za 1992 godinu za doprinos razvoju grada, privrede i Univerziteta.

q          Dobitnik je Zlatne plakete Saveza inženjera i tehničara Srbije za 2001. godinu.

q          Član je International Academy for Nonlinear Sciences, European Society for Mechanics, Nemačkog društva za primenjenu matematiku i mehaniku GAMM, Jugoslovenskog društva za mehaniku, Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije.

q          Predsednik je Jugoslovenskog društva za biomehaniku.