Dragoslav S. Kuzmanovi}

Ro|en je 4.7.1949. god. u Beogradu.
Diplomirao je 1974. god. na Prirodno-matemati~kom fakultetu (sada Matemati~ki fakultet) Univerziteta u Beogradu, na Institutu za mehaniku
Zapo{ljava se 1976. god. na Rudarsko-geolo{kom fakultetu u Beogradu.
Magistrira 1978. god. (Institut za mehaniku Prirodno-matemati~kog fakulteta). Naslov magistarskog rada "Termodifuzija u materijalima sa pam}enjem"
Doktorirao je 1986. god. na Rudarsko-geolo{kom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Naslov doktorske teze "Termokonsolidacija u zasi}enoj i nezasi}enoj viskoelasti~noj sredini" 
Za redovnog profesora Rudarsko geolo{kog fakulteta Univerziteta u Beograd izabran je 1998
Objavio je samostalno ili koautorski preko 15 radova u doma}im i stranim ~asopisima.
Saop{tio je, preko 45 radova (samostalnih ili koautorskih) na doma}im ili stranim nau~nim skupovima.
Radovi su iz oblasti mehanike kontinuuma (porozni materijali, me{avine, suspenzije). Teorija razra|ena u ovim radovima primenjena je u mehanici tla (generalisan Darsijev zakon, jedna~ina konsolidacije). Pored toga mehaniku kontinuma primenjuje u nekim oblastima rudarstva (ventilacija u rudnicima, naftna industrija). Jedan broj radova bavi se primenom klasi~ne mehanike (kinematika, dinamika) na probleme transporta u rudnicima.

Monografije:

  • S. Vuji}, M. Berkovi}, D. Kuzmanovi}, P. Milanovi}, A. Sedmak, M. Mi}i}: "Primena metode kona~nih elemenata kod geostati~kih prora~una u rudarstvu" (poglavlje), izdanje Rudarko-geolo{kog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1991.
  • N. Lili}, D. Kuzmanovi}, "Matemati~ko modeliranje rudni~kih ventilacionih mreza", izdanje Rudarko-geolo{kog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1993.
  • "Current Developments in Mine Haulage and Hoisting", ed. M. Gruji} (poglavlje). Izdanje Rudarko-geolo{kog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1997.

 

Ud`benici:

  • D. Kuzmanovi}, "Otpornost materijala", izdanje Rudarko-geolo{kog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1991. (I izdanje), 1994. (II izdanje).
  • D. Kuzmanovi}, I. Obradovi}, A. Sedmak, M. Berkovi}, D. Milo{evi}, "Metode matemati~ke fizike", izdanje Rudarsko-geolo{kog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1997.