dr Mladen Nikolić

 
Home Courses (Serbian) Education Interests

Publications

Software

   
 

Konstrukcija i analiza algoritama

Nastavnik: Mladen Nikolić
Asistentkinja: Jelena Hadži-Purić

Literatura

Način polaganja ispita

  • Kolokvijum: zadaci za 20 poena i teorija za 10 poena (primer teorijskog testa)
  • Završni ispit: praktični za 30 poena (prag od 15 poena) i usmeni za 40 poena (prag od 20 poena)

Informacije o praktičnom ispitu

  • Dostupni resursi: Na praktičnom delu ispita, biće dostupni razvojno okruženje Code::Blocks 17.1 sa podrškom za C++ 11 i C++ 14, editori (Kage, Gedit,...), terminal, i C++/STL priručnik C++ reference. Molim studente da se pre ispita upoznaju sa pomenutim resursima.

Informacije o usmenom ispitu

  • Ispitna pitanja
  • Forma usmenog: Na usmenom delu ispita student izvlači ceduljicu sa 3 pitanja sa spiska ispitnih pitanja. Student može pisati kratak koncept pre odgovaranja. Puno poznavanje i razumevanje gradiva u obimu u kojem su pitanja obrađena na predavnanjima ili u literaturi i snalaženje sa sitnim varijacijama problema nosi 30 poena. Dodatna pitanja nose preostalih 10 poena i mogu biti vezana za krupnije varijacije problema u izvučenim pitanjima ili za druge probleme iz preporučene literature ili van nje. Primera radi, ukoliko bi se pitanje na ceduljici odnosilo na pronalaženje pozicije elementa u rotiranom sortiranom nizu različitih brojeva, moguće je dobiti 10 poena na poznavanje rešenja, analizu složenosti, objašnjenje diskusije slučajeva u rešenju i uslova zaustavljanja, odnosno šta bi bilo da su drugačiji, varijacije problema u kojma se traži pronalaženje pozicije prvog elementa koji je veći ili jednak datom, pozicije poslednjeg elementa koji je manji ili jednak datom, varijaciju problema sa obrnuto sortiranim nizom i slično. Dodatna pitanja bi mogla biti formulisanje i dokazivanje invarijante i korektnosti algoritma pomoću nje, zašto ne bi bilo moguće izvesti dokaz sa slabijom invarijantom, šta bi se promenilo ako elementi niza ne moraju biti različiti i zašto, pronalaženje pozicije najmanjeg elementa u nizu, najvećeg elementa u nizu, broja pozicija za koje je niz rotiran, određivanje da li postoji par brojeva sa datim zbirom (varijacija tehnike sa običnim sortiranim nizom) i slično. U slučaju nekog drugog pitanja, formulacija invarijante i dokaz bi mogli biti deo osnovnog znanja, ako su diskutovani u literaturi ili na predavanjima.
  • Uslovi na usmenom: Kako bi položio ispit, student koji se kvalifikovao za usmeni na njemu mora osvojiti 20 poena, a vezano za svako pitanje mora imati bar osnovno znanje i ukupno na svim obavezama mora imati 51 poen.

Rezultati praktičnog dela ispita nakon septembarskog roka. Molim kolege koje su položile praktični da mi se što pre jave kako bismo se dogovorili u vezi termina usmenog.