obaveštenja rezultati
obaveštenja rezultati zadaci
obaveštenja rezultati zadaci
obaveštenja zadaci
obaveštenja zadatak
obaveštenja

Objektno orijentisano programiranje 2011/12Literatura: Ivor Horton's Beginning Java 2 JDK 5 Edition
Knjigu u .pdf formatu možete dobiti od asistenta na pauzi između časova vežbi.
Takođe, postoji prevod Hortonove knjige na srpski jezik u 2 toma u izdanju CET-a

U materijalima koji su postavljeni niže, nalazi se prevod svih potrebnih delova knjige (prezentacije),
kao i drugih zanimljivih delova koji ne spadaju u obavezno gradivo predmeta (neki od .pdf-ova označenih kao "Neobavezno").
Software:

Raspodela poena

 • 5 poena - prisustvo na časovima vežbi i predavanja
 • 20 poena - kolokvijum (polaže se na računaru, uz korišćenje dozvoljene literature)
 • 40 poena - pismeni deo ispita (polaže se na računaru, uz korišćenje dozvoljene literature),
  uslov za izlazak na ispit je: osvojeno bar 10 poena na predispitnim obavezama (prisustvo i kolokvijum)
  osvojeno bar 3.5 poena na kolokvijumu
 • 35 poena - usmeni deo ispita
  uslov za izlazak na ispit je: osvojeno bar 12 poena na pismenom delu ispita
Konsultacije
sredom
 • 12-14h u 710 (zbornica) ili u kabinetu 716

  OBAVEZNO se najaviti mail-om dan ranije
1. čas: Osnovni pojmovi objektno orijentisanog programiranja, uvod u Javu2. čas: Nizovi i Stringovi
 • primeri
 • prezentacija (Stringove nismo završili)
 • Obaveštenje ("repriza" časa) ►

3. čas: Stringovi (kraj) i Klase4. čas: Nasleđivanje
 • primeri
 • prezentacija
 • primeri od prošle godine (na koje se odnose prezentacija i "Surprise!")
 • Obaveštenjce ►

 • Neobavezno: Pristupni atributi, kompletno poređenje na konkretnom primeru(.zip)
 • Neobavezno: Jos o regularnim izrazima(.pdf), primeri iz teksta(.zip),
  izdvajanje svih reci na "A": ReciNaA.zip

 • VAŽNA OBAVEŠTENJA ►

5. čas: Prenos argumenata, statički inicijalizacioni blok, String u broj, generisanje slučajnih brojeva iz opsega [0,n-1] --> slučajan element niza, kastovanje, instanceof, polimorfizamKOLOKVIJUM 2012. ►6. čas: Apstraktne klase, interfejsi
 • primeri
 • prezentacija i prošlogodišnji primeri su okačeni prošle nedelje
 • Zanimljivo (i neobavezno): Observable(.pdf), primeri(.zip)
7. čas: Izuzeci, ugnježdene klase, novine u Javi 7, čitanje i pisanje fajlova

U iščekivanju rezultata, mala šala: Kako rade akceleratori. Ko razume, shvatiće...

VAŽNA OBAVEŠTENJA ►

REZULTATI KOLOKVIJUMA
Studenti koji imaju 3.5 ili više poena stekli su pravo da izađu na pismeni deo ispita.
Gledanje radova je u petak, 27. aprila, na Trgu, od 12 do 13.30h.
Biće istaknuto obaveštenje na hodniku u kojoj sali.
Ukoliko ne možete da dođete, zamolite nekog od kolega da pogleda Vaš rad.
8. čas: Kolekcije (početak): vektor, stek i povezana lista9. čas: Kolekcije (kraj): hash map. Serijalizacija. GUI (početak): prozor aplikacije10. čas: GUI (nastavak): layout manager-i, obrada događaja, komponente: JLabel, JTextField, JTextArea, JButton, JRadioButton, JPanel11. čas: GUI (nastavak1): dogadjaji niskog nivoa (miš), Comparator<>, setLocationRelativeTo(null), poređenje boja, fontovi, kursor, apleti, tajmer, JAR
 • primeri (redosled: osobeGUI, osobeGUI_1, boje, fontovi, timer, loto: a) LotoApletBezTajmera, b) LotoAplet)
 • JAR
 • Neobavezno: Providan prozor(.zip)
12. čas: GUI (kraj): čitanje fajla iz apleta, setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER), JFileChooser, removeAll(), događaji niskog nivoa (prozor),
            Desktop, Runtime, ProcessBuilder, ImageIcon, JOptionPane
JUN 2012. ►
Poeni za prisustvo
Eventualne primedbe na poene mogu se dostaviti mail-om, najkasnije do 07.06.2012. Nije moguće sada opravdati odsustva bez obzira gde ste bili i šta ste tamo radili :)Kôd sa vežbi, snimljen kao deo dozvoljene literature (.zip)
(koreni direktorijum Linux-a (root) ima poddirektorijum "opt", u čijem poddirektorijumu "oop" se nalazi dozvoljena literatura)
Ostatak dozvoljene literature čini Hortonova knjiga i kôd sa vežbi koleginice Biljane Stojanović
U DLAB-u se eclipse i literatura nalaze na "starom" mestu: u poddirektorijumu "java" home direktorijuma korisnika ispit1.


Zadatak sa junskih predispitnih konsultacija
(kasno okačen jer su iskrsli neki tehnički problemi koji su morali hitno da budu rešeni. Izvinite!)JUN REZULTATI ►
Niz objekata:

ISPRAVNO ▼
		
	private JLabel[] nizLabela;
	...
	
	// unutar nekog metoda:
	int n = ...; // broj elemenata, mora biti neki konkretan broj (procitan iz fajla, nekako izracunat, ...)
	nizLabela = new JLabel[n]; // rezervise se memorija za niz od n elemenata (nakon sto smo saznali koliko je n)
		
	for(int i=0; i<nizLabela.length; i++){
		nizLabela[i] = new JLabel("...");  // u for-petlji, pozivom konstruktora pravi se svaki element
		...	// radi se nesto sa kreiranom labelom, npr. doda se na neki panel		
	}
		 
		
		
NEISPRAVNO (-->NullPointerException) ►
NEISPRAVNO (-->NullPointerException) ►

NIZ OBJEKATA U SLICI I RECI(.pdf)
JUL 2012. ► • JUN 2012. USMENI, 26. jun, dodatno obaveštenje ►


JUL REZULTATI ►
Elektronske konsultacije aktuelne su tokom čitavog leta.SEPTEMBAR 2012. ►OKTOBAR 2 ▼
OKTOBAR 2

 • Na pismeni deo ispita mogu izaći studenti koji su na kolokvijumu osvojili 3.5 ili više poena.

 • Polaže se pod Linux-om. Dozvoljena literatura nalazi se u direktorijumu /opt/oop/

 • Najstrože zabranjeno: gledanje u tuđe monitore i upotreba mobilnih telefona!
 • OBAVEZNO SAČEKATI DOK DEŽURNI ASISTENT NE PREKOPIRA VAŠ RAD.

 • Na Desktop-u napraviti direktorijum koji se "zove i preziva" kao Vi i izabrati ga za workspace pri pokretanju Eclipse.
  Projekat nazvati isto tako! Ne stavljati i broj indeksa!

 • Da bi se osvojio prag, kôd ne sme imati sintaksnih grešaka, a pored kôda za kreiranje inicijalnog gui-ja
  mora postojati još neki deo koji predstavlja funkcionalnu logičku celinu.
  (Delovi koji se traže za prag biće obeleženi u tekstu zadatka).


 • Sva pitanja možete slati putem mail-a.

 • USMENI ĆE BITI ODRŽAN U SREDU, 10. OKTOBRA, OD 17h, U JAGIĆEVOJ.

 • PISMENI DEO ISPITA JE U NEDELJU OD 17h
  (ne od 13h, kako piše u rasporedu)

  Od 13h ne bi bilo dovoljno računara za sve.
JANUAR 2013. ▼
JANUAR 2013.

SVE ISTO KAO RANIJE:
 • Na pismeni deo ispita mogu izaći studenti koji su na kolokvijumu osvojili 3.5 ili više poena.

 • Polaže se pod Linux-om. Dozvoljena literatura nalazi se u direktorijumu /opt/oop/

 • Najstrože zabranjeno: gledanje u tuđe monitore i upotreba mobilnih telefona!
 • OBAVEZNO SAČEKATI DOK DEŽURNI ASISTENT NE PREKOPIRA VAŠ RAD.

 • Na Desktop-u napraviti direktorijum koji se "zove i preziva" kao Vi i izabrati ga za workspace pri pokretanju Eclipse.
  Projekat nazvati isto tako! Ne stavljati i broj indeksa!

 • Da bi se osvojio prag, kôd ne sme imati sintaksnih grešaka, a pored kôda za kreiranje inicijalnog gui-ja
  mora postojati još neki deo koji predstavlja funkcionalnu logičku celinu.

 • Sve vreme do ispita možete putem mail-a slati pitanja.

 • Ako ima zainteresovanih za konsultacije uživo posle 10. januara, javite se.

 • Pismeni deo ispita za sve studente je 19. januara, od 9h, na Trgu. (nema podele na grupe)

 • USMENI ĆE BITI ODRŽAN U PETAK, 8. FEBRUARA, OD 12h, U JAGIĆEVOJ.

  REŠENI ISPITNI ZADACI IZ PRETHODNIH ROKOVA:  

septembar 2012:
    anagrami
    spojnica
jul 2012:
    adresar
    magacin
jun 2012:
    brojalica
    konjićev skok
oktobar 2010:
    moj broj
septembar 2010:
    slagalica
    asocijacije
jun 2010:
    staroegipatsko sabiranje
    staroegipatsko oduzimanje   
    Paskalov trougao
kolokvijum 09/10:
    integrali
    bajka
    banka
    engleski
oktobar2 2009:
    datumi
oktobar 2009:
    vesanje
    permutacije
septembar 2009:
    skocko
    uor
jun 2009:
    kvadratne jednačine
    nagrade
    transakcije
    YAMB
kolokvijum 08/09:
    logika
    numerologija
    studentska služba
    šah 1
    šah 2
    mts
domaći zadatak 2008:
    matrice
drugi kolokvijum 07/08:
    domine
    karte
    osobe 2
    trouglovi
prvi kolokvijum 07/08:
    funkcije
    geometrijski objekti
    osobe
    video
2007 (kolokvijum):
    vektor


Ukoliko u slajdovima ili kôdu uočite bilo kakve propuste, javite na marija(a)matf.bg.ac.rs ili na časovima vežbi kako bismo to ispravili. Hvala!

"Dizajnirala" Marija, leta 2012. ♥