Mala škola Java Script-a sa primerima - otkrivanje informacija

 
PODACI O NAVIGATORU
Ako se zele saznati podaci o   posetiocu web strane, onda se, na primer, mogu iskoristiti informacije o objektu navigator:

Navigator objekat - informacije o browser-u koji se koristi

 Korišcenje
    navigator
 
 Svojstva
  appCodeName Kôd browser-a
  appName   Ime browser-a
  appVersion Verzija browser-a
  mimeTypes[] Niz objekata MimeType koji opisuje koje Mime tipove prepoznaje i podržava browser-.
  mimeTypes.length  Broj stavki u nizu mimeTypes[].
  plugins[]  Niz objekata Plugin koji opisuje instalirane prikljucke.
  plugins[].length Broj stavki u nizu plugins[].
  userAgent   Niska koju browser- prosleduje u zaglavlju HTTP zahteva.

Metode
JavaEnabled()  Testira da li browser- podržava i da li je omogucio Javu.
plugins.refresh  Proverava novoukljucene prikljucke, ubacuje ih u niz plugins[], 
         i po potrebi ponovo puni dokument koristeci te nove prikljucke.
taintEnabled()


<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<H1>Podaci o browseru</H1>
<HR>
<P><B>Navigator</B> objekt sadrži sledeće informacije o browseru koji koristite.</P>
<UL>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    document.write("<LI><B>Code Name:</B> " + navigator.appCodeName);
    document.write("<LI><B>App Name:</B> " + navigator.appName);
    document.write("<LI><B>App Version:</B> " + navigator.appVersion);
    document.write("<LI><B>User Agent:</B> " + navigator.userAgent);
    document.write("<LI><B>Language:</B> " + navigator.language);
    document.write("<LI><B>Platform:</B> " + navigator.platform);
</SCRIPT>
</UL>
</BODY>
</HTML>

U datoteci pr21.htm   se nalazi kôd koji se može proveriti u praksi.
 
 

 
PODACI O DOKUMENTU
Želimo li posetioca obavestiti o nekoj informaciji document objekta, onda su na raspolaganju sledeći mehanizmi:

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<H1>Podaci o dokumentu</H1>
<HR>
<P><B>Document</B> objekt sadrzi sledece informacije:</P>
<UL>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    document.write("<LI><B>document.lastModified</b>: " + document.lastModified);
    document.write("<LI><B>document.hostName</B>: " + document.hostname);
    document.write("<LI><B>document.tagName</B>: " + document.tagName);
    document.write("<LI><B>document.location</B>: " + document.location);
    document.write("<LI><B>document.location.href</B>: " + document.location.href);
    document.write("<LI><B>document.location.protocol:</B> " + document.location.protocol);
    document.write("<LI><B>document.location.host</B>: " + document.location.host);
    document.write("<LI><B>document.location.hostName</B>: " + document.location.hostName);
    document.write("<LI><B>document.location.port</B>: " + document.location.port);
    document.write("<LI><B>document.location.pathname</B>: " + document.location.pathname);
    document.write("<LI><B>document.location.search</B>: " + document.location.search);
    document.write("<LI><B>document.location.hash</B>: " + document.location.hash);
</SCRIPT>
</UL>
</BODY>
</HTML>

U datoteci pr22.htm   se nalazi kôd koji se može proveriti u praksi.
 
 

 
PRIMER GENERISANJA HPERVEZA SA WEB STRANE
 Primer koji sledi otvara dokument skolajs1.htm u novom prozoru, potom  pronalazi sve linkove unutar njega i ispisuje ih u novi prozor!
Nakon toga automatski zatvara dokument iz kog je ekstrahovao linkove.

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT>
    <!--
    function izvuciLinkove() {
        newWindow=window.open("skolajs1.htm")  /*otvaranje skolajs1.htm u novom prozoru*/
        msgWindow=window.open("","","status=yes,scrollbars=yes,width=400,height=500") /*otvaranje praznog prozora*/
        msgWindow.document.write("Spisak LINKOVA:<HR>")  /*upis podataka u prazan prozor*/
        for (var i = 0; i < newWindow.document.links.length; i++) {   /*upis podataka o linkovima iz skolajs1.htm u prazan prozor*/
            var tekuciLINK = newWindow.document.links[i];
            msgWindow.document.write(i + 1 + ". <A HREF=" + tekuciLINK + ">" + tekuciLINK + "</A><BR>")
        }
        newWindow.close()  /*zatvaranje prozora skolajs1.htm*/
    }
    -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
    <INPUT TYPE="button" VALUE="Ispis linkova" onClick="izvuciLinkove()">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
 
 
 

Pogledajte primer  

 
PODACI O EKRANU (radi za IE)
O objektu screen se mogu dobiti informacije o širini (width), visini (height), broju boja (colorDepth) i broju pixela (pixelDepth):

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<FORM name="mojaForma">
    Širina ekrana: <INPUT type="text" size="20" name="poljeSirina" value="nedefinisano"><BR>
    Visina ekrana: <INPUT type="text" size="20" name="poljeVisina" value="nedefinisano"><BR>
    ColorDepth....: <INPUT type="text" size="20" name="poljeBoja" value="nedefinisano"><BR>
    PixelDepth.....: <INPUT type="text" size="20" name="poljePixela" value="nedefinisano"><BR>
</FORM>
<SCRIPT>
    <!--
    function prikazi(){ /*upis podataka u polja forme*/
        if (!document.all&&!document.layers)
            return
        document.mojaForma.poljeSirina.value = screen.width
        document.mojaForma.poljeVisina.value = screen.height
        document.mojaForma.poljeBoja.value = screen.colorDepth
        document.mojaForma.poljePixela.value = screen.pixelDepth
    }
    prikazi()  /*poziv funkcije*/
    //-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

U gornjem primeru (pod IE) su podaci o screen objektu upisani u polja formulara. No, na isti način se može proveriti i rezolucija ekrana i obavesititi posetioca o preporučenoj rezolociji (ukoliko se ona razlikuje od postavljene).