/* Euklidov algoritam za odredjivanje NZD - preko oduzimanja -
  rekurzivna definicija */
#include <stdio.h>

/* O rekurziji vise u kursu P2 - predstavlja prirodan nacin za
  formulaciju nekih algoritama. */
unsigned nzd(unsigned a, unsigned b) {
 /* printf("%u, %u\n", a, b); */
 if (a == 0)
  return b;
 if (b == 0)
  return a;
 if (a > b)
  return nzd(a - b, b);
 else
  return nzd(a, b - a);
}


int main() {
 unsigned a = 105, b = 252;
 printf("NZD(%u, %u) = %u\n", a, b, nzd(a, b));
 return 0;
}