/* Program ilustruje rad sa niskama karaktera - funkcija koja izracunava duzinu niske */
#include <stdio.h>

int strlen(char s[]) {
  int d = 0;
  while (s[d] != '\0')
	d++;
  return d;
}

int main() {
  char s[] = "Poruka";
  /* Moze i ovako:
	 char s[] = {'P', 'o', 'r', 'u', 'k', 'a', '\0'};
	 Obratiti paznju na dodatu nulu na kraju!
	 'a' je razlicito od "a"
  */
  printf("Broj alociranih karaktera: %d\n", 
		 sizeof(s)/sizeof(char));

  printf("Duzina niske \"%s\" je %d\n", s, strlen(s));
}