Prof. dr Desanka Radunović
Vanredni profesor Matematičkog fakulteta

 

E-mail: dradun@matf.bg.ac.rs  


Nastava:

Numeričke metode                                     

        

        Uvod u numeričku matematiku

    

          Numerička analiza 1a     

o   2014/15

         

          Numerička analiza Ib  

o   2014/15

          

 

 

WAVELETS  from MATH to PRACTICE

         (Springer & Academic Mind)

 

 

 

Izabrana poglavlja numeričke analize

·        Interpolacija

·        Linearna algebra i jednačine

·        Aproksimacija

·        Diferencijalne jednačine

·        Talasići (wavelets)

 

 

 

Aproksimacija funkcija  ETF

Predavanje o klaster racunarima

 

 

 

 

Izabrani radovi

Udžbenici i knjige


 

     Dr Desanka Radunović, rodjena 1950. godine, vanredni je profesor na Katedri za numeričku matematiku i optimizaciju. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu 1972. godine, a magistrirala 1978. sa temom "Primena metode konačnog elementa u rešavanju hiperboličkih sistema".  Doktorsku disertaciju "Analiza tačnosti aproksimacije diferencijskim shemama Laplace-ove jednačine u oblasti sa uglom" odbranila 1984. godine.  Radi na Matematičkom fakultetu od 1975. Boravila je na specijalizaciji na Univerzitetu Lomonosov u Moskvi školske 1982/83 godine.

Član je SIAM-a (Society for Industrial and Applied Mathematics - USA) i JUPIM-a (Jugoslovensko udruženje za primenjenu i industrijsku matematiku).
 
 

Oblasti naučnog interesovanja:

Numeričke metode za rešavanje singularno-perturbovanih parcijalnih diferencijalnih jednačina 

Numerička simulacija poluprovodnika.  

Talasići (wavelets). 

 

Udžbenici i knjige:

Numeričke metode, Akademska Misao, Beograd, 2004
Numerička analiza (sa Boškom Jovanovićem), Matematički fakultet, Beograd, 2003
Numeričke metode - zbirka zadataka (sa Aleksandrom Samardzićem i Filipom Mari
ćem), Akademska Misao, Beograd, 2005

Talasići (wavelets), Akademska Misao, Beograd, 2005

Numeričke metode - kroz modele i primere (skripta), Matematički fakultet i WUS Austria, Beograd, 2007

WAVELETS from math to practice, Springer & Academic Mind, Berlin, Belgrade, 2009

 

Izabrani radovi:

Radunović D., Multiresolution exponential B-splines and   singularly perturbed boundary problem, Numerical Algorithms V47 (2008)

Radunović D.,  Spline-wavelet solution of singularly perturbed boundary problems, Mat. vesnik, 59  (2007)

Radunović  D., Radunović J., Two-dimensional nonstationary numerical model for MSM structures, Int. Journ. Numerical Modelling  (Electronic Networks, Devices and    Fields) 12  (1999).

Radunović  D., Flow-oriented difference scheme for multidimensional convection-diffusion equation, Mat. vesnik 47  (1995)

Radunović  J., Radunović  D., Current response of      $N^+N N^+$ structure made of a two valley semiconductor, Int. Journ. Electronics 76,  ( 1994)

Radunović  D., Radunović  J.  Numerical simulation of   two-valley semiconductor  device  model  based  on  an  ENO  shock capturing algorithm,  Int. Journ. Numerical Modelling  (ElectronicNetworks, Devices and Fields), 7,  ( 1994).

Radunović  D.,  Some modifications of finite-difference schemes for the elliptic singular problem, Mat. vesnik, 44 (1992)

Radunović  D.,  Solution of elliptic difference  mixed problem, Mat. vesnik, 43 (1991)