Dinamika kosmičke plazme (osnovne studije: pradavanja i vežbe)

Glavni materijal za predavanja (verzija februar 2021; šifru za pristup potražiti putem maila)

Materijal za računske vežbe

Dodatni materijal za računske vežbe 1 (udarni talasi - zadaci i izvođenja) podzvučno -> nadzvučno

Dodatni materijal za računske vežbe 2 (diferenciranje po vremenu pod znakom integrala)

Dodatni materijal za računske vežbe 3 (neki rešeni zadaci iz poglavlja 2) i dodatni zadaci

Dodatni materijal za računske vežbe 4 (linearni, zeta, pinč)

Dodatni materijal za računske vežbe 5 (jedan zadatak iz poglavlja 4)

Dodatni materijal za predavanja 1 (Gravito-akustički talasi - izvođenja)

Dodatni materijal za predavanja 2 (Langmjurovi talasi - izvođenja)

Dodatni materijal za predavanja 3 (Uopšteni Omov zakon - izvođenja)

Uopšteni Omov zakon u bezdimenzionoj formi - izvođenja

Dodatni materijal za predavanja 4 (Ciklotronska rezonanca - izvođenja)

Dodatni materijal za predavanja 5 (MHD talasi - izvođenja)

Dodatni materijal za predavanja 6 (Debaj-Hikelov potencijal - izvođenja)

Zadaci za spremanje pismenog dela ispita

Veoma korisna dodatna literatura za ovaj kurs je Osnovi teorijske fizike gasne plazme profesora Božidara Milića, kao i Matematičke osnove teorijske fizike od profesora Mušickog i Milića.

Dodatna literatura za ovaj kurs (šifru za pristup potražiti putem maila)

Predispitne obaveze nose 30, pismeni deo ispita 30, a usmeni deo ispita 40 bodova.

Materijal za predispitne obaveze i dodatna pojašnjenja (Verleov i RK4 metod)

Pismeni i usmeni ispit se moraju položiti, a dodatnih 15 bodova, koji mogu popraviti ocenu, može se ostvariti ukoliko se uradi sledeća vežba (Buneman-Borisov i RK6 metod)

Ispitna pitanja za usmeni deo ispita


Osnovni softverski alati u astronomiji (osnovne studije: vežbe)

Predispitne obaveze za vežbe nose 40 bodova

Linux operativni sistemi - kratko uputstvu za instalaciju Ubuntu operativnog sistema

Shell skripte

LaTeX

Beamer

HTML, postavljanje web stranice

Još neke shell komande i primer rada u Gnuplot-u

IDL primeri

IDL za Linux (lozinku potražiti putem maila)

ds9 - primer

Python kroz primere

ADS - arXiv-astro-ph - Overleaf - SIMBAD - SkyView - MPIfR's Survey Sampler - SAJ


Osnovi astronomije (I smer, osnovne studije: predavanja)

Prezentacije za predavanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (šifru za pristup potražiti putem maila)

Kratka pitanja za usmeni deo ispita

Važan dodatak o karakteristikama stabilnih zvezda (šifru za pristup potražiti putem maila)

Opšta astronomija, Ševarlić, Brkić: veoma korisna dodatna literatura

Neka dodatna literatura za kurs

Korisni dodatak za usmeni


Uvod u astronomiju (L smer, osnovne studije: predavanja)

Predispitne obaveze nose 30, pismeni deo ispita 30, a usmeni deo ispita 40 bodova.

Prezentacije za predavanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (šifru za pristup potražiti putem maila)

Kratka pitanja za usmeni deo ispita

Važan dodatak o karakteristikama stabilnih zvezda (šifru za pristup potražiti putem maila)

Opšta astronomija, Ševarlić, Brkić: veoma korisna dodatna literatura

Neka dodatna literatura za kurs

Korisni dodatak za usmeni