Дискретне структуре 1Консултације:

по договору путем мејла (мејлове обавезно слати са факултетске адресе).
Консултације се по правилима обавеза одржавају за време наставних недеља семестра, тј. у испитном року неће
бити консултација
.Материјал са часова предавања

 1. трочас (04./05. октобар 2022.): Увод у теорију скупова.
 2. трочас (10./11. октобар 2022.): Релације, основни појмови и особине.
 3. трочас (17./18. октобар 2022.): Релације еквиваленције.
 4. трочас (24./25. октобар 2022.): Релације поретка.
 5. трочас (31. октобар/1. новембар 2022.): Функције.
 6. трочас (7./8. новембар 2022.): Карактеристичне функције. Кардиналност скупова.
 7. трочас (14./15. новембар 2022.): Пребројиви и непребројиви скупови
 8. трочас (19. новембар 2022.): Природни бројеви.
 9. трочас (21./22. новембар 2022.): Дељивост.
 10. трочас (5./6. новембар 2022.): Диофантове једначине. Прости бројеви.
 11. трочас (12./13. новембар 2022.): Конгруенције.
 12. трочас (19./20. новембар 2022.): Ојлерова функција. Булове алгебре.
 13. трочас (26./27. новембар 2022.): Булове алгебре. PDF Булове алгебре


Литература

 • Дискретне структуре 1 (скрипта), Ж. Мијајловић, 3. Петровић, М. Рославцев [pdf]
 • Математичка логика (Елементи теорије скупова), Ж. Мијајловић, З. Петровић, Завод за уџбеникеПравила полагања испита


Завршни испит носи 105 поена и састоји се од наредних делова:
 • практичног дела испита (израда задатака): 80 поена, праг за пролаз је 41 поена
 • теоријског дела испита (теоријскa питања, питалице и докази): 25 поена
Студент је положио испит уколико је положио практични део испита и укупно у збиру на завршном испиту има бар 51 поен. Укупан број поена на завршном испиту рачуна се по формули min{освојен број поена, 100}. Испит се може положити без изласка на теоријиски део испита уколико студент на практичном делу испита освоји бар 51 поен. Теоријски део испита могуће је полагати тек након што се положи практични део испита. Остварени праг на практичном делу испита важи у спојеним роковима (Јан1-Јан2, Jун1-Јун2, Септ1-Септ2).

Оцене се формирају по устаљеном принципу:
51-60 поена оцена 6, 61-70 поена оцена 7, 71-80 поена оцена 8, 81-90 поена оцена 9, 91-100 поена оцена 10

Израда практичног дела испита траје 2 сата и 15 минута. Израда теоријског дела испита траје 1 сат и биће организована након практичног дела испита у термину по договору.

Испит је потребно пријавити на Хипатији у свим роковима у којима сутдент излази на неки део испита.
Резултати испита


Јануар 1 (групe 1и1в, 1и2б)
Студенти из група 1и1в, 1и2б радове могу погледати у уторак, 24. јануара, у 11h у кабинету 811. Долазак на увид обавезно најавити мејлом на aleksandra.kostic@matf.bg.ac.rs.

Јануар 1 (групe 1и1a, 1и1б, 1и2а, 1и2в)


Јануар 2 (групe 1и1в, 1и2б)
Студенти из група 1и1в, 1и2б радове могу погледати у четвртак, 9. фебруара, у 10h у кабинету 811. Долазак на увид обавезно најавити мејлом на aleksandra.kostic@matf.bg.ac.rs.