Studijski program MehanikaOsnovne akademske studije traju 4 godine

Diplomske akademske studije traju 5 godinaOsnovne akademske studije


Spisak predmeta sa iskazanim ESPB bodovima i diplomskim radom

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

god.

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji

 

M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

2

Zimski

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

2

Letnji

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 11 espb bodova 2

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

3

Zimski

M5.01

Verovatnoća i statistika A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.05

Diferencijalne i int. Jed. A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

3

Letnji

M5.02

Verovatnoća i statistika B

2

2

0

4

5

3

Letnji

M2.06

Diferencijalne i int. Jed. B

2

2

0

4

5

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 25 espb bodova 3

 

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

 Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 50 espb bodova 4

Lista B - Obavezni predmeti koji se mogu slušati na godini po izboru

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

 

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

 

Letnji

M2.13

Kompleksne funkcije

2

2

0

4

5

 

Zimski

H1.03

Statika

2

2

0

4

5

 

Letnji

H1.01

Racionalna mehanika 1

4

4

0

8

10

 

Zimski

H2.01

Uvod u meh. kontinuuma

3

3

0

6

8

 

Zimski

H1.02

Racionalna mehanika 2

4

4

0

8

10

 

Letnji

H2.03

Mehanika fluida

4

4

0

8

10

 

Zimski

H1.06

Otpornost materijala

2

2

0

4

5

 

Letnji

H2.05

Računska mehanika

2

2

1

5

6

 

Zimski

Lista C - Izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

M1.05

Uvod u matematičku logiku

2

2

0

4

5

 

Zimski

M1.07

Matematička Logika

3

1

0

4

5

 

Zimski

Lista D - Izborni predmeti bira, student bira najmanje 15 poena

S1.04

Uvod u filozofiju

4

0

0

4

5

 

Zimski

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

 

Letnji

L1.03

Metodika nastave. mat. i rač.

4

0

0

4

5

 

Zimski

S1.11

Istorija mehanike

2

0

0

2

3

 

Zimski

H2.04

Teorija elastičnosti

2

2

0

4

5

 

Letnji

H1.04

Analitička mehanika

2

2

0

4

5

 

Zimski

H2.07

Teorija plastičnosti

2

2

0

4

5

 

Letnji

H2.08

Termoelastičnost

2

2

0

4

5

 

Letnji

H1.09

Teorija relativnosti

2

0

0

2

3

 

Letnji

H2.11

Magnetohidrodinamika

4

0

0

4

6

 

Letnji

H2.09

Mehanika ploča i ljuski

2

2

0

4

5

 

Letnji

Lista E - izborni predmeti, student bira najviše jedan od predmeta

S1.06

Osnovi astronomije A

3

0

0

3

4

 

Letnji

T3.04

Osnovi dif. geometrije

3

0

0

3

4

 

Letnji

 

 

Diplomske akademske studije

 

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

god.

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji

 

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

2

Zimski

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D u vrednosti od najmanje 17 espb bodova 2

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.05

Diferencijalne i int. Jed. A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

3

Zimski

M5.01

Verovatnoća i statistika A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.06

Diferencijalne i int. Jed. B

2

2

0

4

5

3

Letnji

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

3

Letnji

M5.02

Verovatnoća i statistika B

2

2

0

4

5

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D u vrednosti od najmanje 25 espb bodova 3

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

Predmeti sa lista B, C, D u vrednosti od najmanje 50 espb bodova 4

 

Diplomski rad

8

6

 

14

20

5

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D u vrednosti od najmanje 40 espb bodova 5

 

+++

Lista B – Obavezni predmeti koji se mogu slušati na godini po izboru

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

 

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

 

Letnji

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

 

Letnji

S1.04

Uvod u filozofiju

4

0

0

4

5

 

Zimski

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

 

Letnji

L1.03

Metodika nastave. mat. i rač.

4

0

0

4

5

 

Zimski

M2.13

Komleksne funkcije

2

2

0

4

5

 

Zimski

H1.03

Statika

2

2

0

4

5

 

Letnji

H1.01

Racionalna mehanika 1

4

4

0

8

10

 

Zimski

H2.01

Uvod u meh. kontinuuma

3

3

0

6

8

 

Zimski

H1.02

Racionalna mehanika 2

4

4

0

8

10

 

Letnji

H2.02

Mehanika kontinuuma

4

4

0

8

10

 

Letnji

H2.04

Teorija elastičnosti

2

2

0

4

5

 

Letnji

H1.04

Analitička mehanika

2

2

0

4

5

 

Zimski

H2.03

Mehanika fluida

4

4

0

8

10

 

Zimski

H1.05

Teorija oscilacija

2

2

0

4

5

 

Zimski

H1.06

Otpornost materijala

2

2

0

4

5

 

Letnji

H2.05

Računska mehanika

4

4

0

8

10

 

Zimski

Lista C – Izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

M1.05

Uvod u matematič. logiku

2

2

0

4

5

 

Zimski

M1.07

Matematička logika

3

1

0

4

5

 

Zimski

Lista D – Izborni predmeti, student bira najmanje 15 bodova

H2.07

Teorija plastičnosti

2

2

0

4

5

 

Letnji

H2.08

Termoelastičnost

2

2

0

4

5

 

Letnji

H2.09

Mehanika ploča i ljuski

2

2

0

4

5

 

Letnji

H2.10

Viskoelastičnost

2

0

0

2

3

 

Letnji

H1.09

Teorija relativnosti

2

0

0

2

3

 

Letnji

H2.11

Magnetohidrodinamika

4

0

0

4

6

 

Letnji

H1.07

Teorija optimal. upravlj.

2

0

0

2

3

 

Letnji

N2.09

Jednačine matem.fizike

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.14

Izabrana pogl. num. anal.

2

2

0

4

5

 

Letnji

H1.10

Stabilnost kretanja

2

0

0

2

3

 

Letnji

S1.11

Istorija mehanike

2

0

0

2

3

 

Zimski

L1.04

Metodika nastave mehanike

2

0

0

2

3

 

Zimski

N2.11

Varijacioni račun

3

1

0

4

5

 

Zimski

N2.12

Optimalno upravljanje

3

1

0

4

5

 

Letnji