Studijski program Profesor matematike i računarstvaOsnovne akademske studije traju 4 godine

Diplomske akademske studije traju 5 godina


Osnovne akademske studije

 

Spisak predmeta sa iskazanim ESPB bodovima i diplomskim radom

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

god.

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji


M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

2

Zimski

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 17 espb bodova 2

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

3

Zimski

M5.01

Verovatnoća i statistika A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.05

Diferencijalne i int. Jed. A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.06

Diferencijalne i int. Jed. B

2

2

0

4

5

3

Letnji

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

3

Letnji

M5.02

Verovatnoća i statistika B

2

2

0

4

5

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 25 espb bodova 3

 

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 50 espb bodova 4

 

Lista B - Obavezni predmeti koji se mogu slušati na godini po izboru

M2.15

Rkf A

2

2

0

4

5

 

Zimski

M2.16

Rkf B

2

2

0

4

5

 

Letnji

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

 

Letnji

M6.01

Istorija i fil matematike

4

0

0

4

6

 

Zimski

L2.01

Metodika nastave mat 1

4

4

0

8

10

 

Zimski

L2.02

Metodika nastave mat 2

4

4

0

8

10

 

Letnji

L2.03

Metodika nastave računarstva 1

2

2

0

4

5

 

Zimski

L2.04

Metodika nastave računarstva

2

2

0

4

5

 

Letnji

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

 

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

 

Letnji

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

 

Letnji

S1.04

Uvod u filosofiju

4

0

0

4

5

 

Letnji

S1.05

Psihologija

2

0

0

2

2

 

Zimski

L2.05

Praksa nastave mat i rač

0

4

4

8

12

 

Letnji

Lista C - Izborni predmeti, student bira tačno jedan od sledećih predmeta

M1.05

Uvod u matematičku logiku

2

2

0

4

5

 

Zimski

M1.07

Matematička Logika

3

1

0

4

5

 

Zimski

 

Lista D - Izborni predmeti, student bira tačno jedan od sledećih predmeta

S1.06

Osnovi astronomije A

3

0

0

3

4

 

Letnji

S1.07

Mehanika

3

0

0

3

4

 

Letnji

 

 

Diplomske akademske studije

 

Lista A – obavezni predmeti

Šifra

naziv

Pre.

v.

lab.

uk.

espb

L3.01 

Matematika za nastavnike

6

6

0

12

15

L3.02

Internet i softver u obrazovanju

4

4

12

15

 

Lista B – izborni predmeti, najmanje 10 espb bodova

  Student bira dva predmeta sa drugih studijskih programa od kojih jedan mora biti užestručni predmet sa studijskih programa Računarstvo i informatika ili Informatika, a drugi mora biti iz ostalih studijskih programa različitih od Računarstvo i informatika i Informatika

Diplomski rad

8

6

 

14

20