Studijski program Teorijska matematika i primene


Osnovne akademske studije traju 4 godine

Diplomske akademske studije traju 5 godina

 

Osnovne akademske studije

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

god.

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji


M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

2

Zimski

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 17 espb bodova 2

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.05

Diferencijalne i int. Jed. A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

3

Zimski

M5.01

Verovatnoća i statistika A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.06

Diferencijalne i int. Jed. B

2

2

0

4

5

3

Letnji

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

3

Letnji

M5.02

Verovatnoća i statistika B

2

2

0

4

5

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 25 espb bodova 3

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 50 espb bodova 4

 

Lista B - Obavezni predmeti koji se mogu sluљati na godini po izboru

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

 

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

 

Letnji

T2.09

Kompleksna analiza A

2

2

0

4

5

 

Zimski

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

 

Letnji

 

Lista C - Izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

M1.05

Uvod u matematičku logiku

2

2

0

4

5

 

Zimski

M1.07

Matematička Logika

3

1

0

4

5

 

Zimski

 

Lista D - izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

S1.06

Osnovi astronomije A

3

0

0

3

4

 

Letnji

S1.07

Mehanika

3

0

0

3

4

 

Letnji

Lista E - Izborni predmeti, student bira najmanje 66 espb bodova

M6.01

Istorija i fil matematike

4

0

0

4

6

 

Zimski

T1.01

Algebra 2A

2

2

0

4

5

 

Zimski

T1.02

Algebra 2B

2

2

0

4

5

 

Letnji

T2.07

Analiza 3A

3

2

0

5

7

 

Zimski

T2.08

Analiza 3B

3

2

0

5

7

 

Letnji

T2.10

Kompleksna analiza B

2

2

0

4

5

 

Letnji

T2.11

Distribucije i parc. Jed. A

3

2

0

5

7

 

Zimski

T2.12

Distribucije i parc. Jed. B

3

2

0

5

7

 

Letnji

T3.02

Diferencijalna geometrija

4

2

0

6

8

 

Letnji

T4.01

Topologija A

2

1

0

3

4

 

Zimski

T4.02

Topologija B

2

2

0

4

5

 

Letnji

T4.04

Algebarska topologija

2

1

0

3

4

 

Letnji

L1.03

Metodika nastave mat i rač

4

0

0

4

5

 

Zimski

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

 

Letnji

S1.04

Uvod u filosofiju

4

0

0

4

5

 

Letnji

 S1.08

Osnovi astronomije B

4

0

 

4

6

 

 

 

Odabrana poglavlja mehanike

4

0

 

4

6

 

 


Diplomske akademske studije

 

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

god.

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji


M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

2

Zimski

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 17 espb bodova 2

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.05

Diferencijalne i int. Jed. A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

3

Zimski

M5.01

Verovatnoća i statistika A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.06

Diferencijalne i int. Jed. B

2

2

0

4

5

3

Letnji

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

3

Letnji

M5.02

Verovatnoća i statistika B

2

2

0

4

5

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 25 espb bodova 3

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 50 espb bodova 4

 

 

Diplomski rad

8

6

 

14

20

5

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 40 espb bodova 5

Lista B - Obavezni predmeti koji se mogu sluљati na godini po izboru

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

 

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

 

Letnji

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

 

Letnji

M6.01

Istorija i fil matematike

4

0

0

4

6

 

Zimski

T1.01

Algebra 2A

2

2

0

4

5

 

Zimski

T1.02

Algebra 2B

2

2

0

4

5

 

Letnji

T2.07

Analiza 3A

3

2

0

5

7

 

Zimski

T2.08

Analiza 3B

3

2

0

5

7

 

Letnji

T2.09

Kompleksna analiza A

2

2

0

4

5

 

Zimski

T2.10

Kompleksna analiza B

2

2

0

4

5

 

Letnji

T2.11

Distribucije i parc. Jed. A

3

2

0

5

7

 

Zimski

T2.12

Distribucije i parc. Jed. B

3

2

0

5

7

 

Letnji

T3.02

Diferencijalna geometrija

4

2

0

6

8

 

Letnji

T4.01

Topologija A

2

1

0

3

4

 

Zimski

T4.02

Topologija B

2

2

0

4

5

 

Letnji

T4.04

Algebarska topologija

2

1

0

3

4

 

Letnji

L1.03

Metodika nastave mat i rač

4

0

0

4

5

  

Zimski

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

  

Letnji

S1.04

Uvod u filosofiju

4

0

0

4

5

  

Letnji

Lista C - izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

M1.05

Uvod u matematičku logiku

2

2

0

4

5

 

Zimski

M1.07

Matematička Logika

3

1

0

4

5

 

Zimski

Lista D - izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

S1.06

Osnovi astronomije A

3

0

0

3

4

 

Letnji

S1.07

Mehanika

3

0

0

3

4

 

Letnji

Lista E - izborni predmeti, student bira najmanje četiri predmeta sa ovog spiska

T5.01

Liove grupe

4

0

 

4

6

 

 

T5.02

Hiperbolička geometrija

4

0

 

4

6

 

 

T5.03

Izometrije

4

0

 

4

6

 

 

T5.04

Fazi skupovi

4

0

 

4

6

 

 

T5.05

Teorija Morsa

4

0

 

4

6

   

T5.06

Algebarska topologija 2

4

0

 

4

6

 

 

T5.07

Analiza 4

4

0

 

4

6

 

 

T5.08

Kompleksne mnogostrukosti

4

0

 

4

6

 

 

T5.09

Geometrijska teorija funkcija

4

0

 

4

6

 

 

T5.10

Funkcije viљe kompl. Promen.

4

0

 

4

6

 

 

T5.11

Eliptičke dif jed

4

0

 

4

6

 

 

T5.12

Kvalitativna teorija dif jed

4

0

 

4

6

 

 

T5.13

Teorija stabilnosti dif jed

4

0

 

4

6

 

 

T5.14

Linearni topoloљki prostori

4

0

 

4

6

 

 

T5.15

Geometrija Banahovih prostora

4

0

 

4

6

 

 

T5.16

Banahove algebre

4

0

 

4

6

 

 

T5.17

C*-algebre

4

0

 

4

6

 

 

T5.18

Spektralna teorije lin operat

4

0

 

4

6

 

 

T5.19

Spek teor diferencijalnih op

4

0

 

4

6

   

T5.20

Nesamokonjugovani operatori

4

0

 

4

6

 

 

T5.21

Teorija nepokretne tačke

4

0

 

4

6

 

 

T5.22

Teorija distribucija

4

0

 

4

6

 

 

T5.23 

Nelinearna funkcionalna an.

4

0

 

4

6

 

 

T5.24

Teorija mere

4

0

 

4

6

 

 

T5.25

Asimptotska analiza

4

0

 

4

6

 

 

T5.26

Harmonijska analiza

4

0

 

4

6

 

 

T5.27

Matem metode kvantne mehanike

4

0

 

4

6

 

 

T5.28

Odabrana pog opљte topologije

4

0

 

4

6

 

 

T5.29

Izabrana pog teorije funkcija

4

0

 

4

6

 

 

T5.30

Analiza na mnogostrukostima

4

0

4

6

     

T5.31

Odabrana pog iz nelinearne an

4

0

4

6

     

T5.32

Dif i int rač na glatkim mnog

4

0

4

6

     

T5.33

Izabrana poglavlja teorije skupova

4

0

4

6

     

T5.34

Teorija brojeva

4

0

4

6

     

T5.35

Nestandardna analiza

4

0

4

6

     

T5.36

Odabrana poglavlja algebre

4

0

4

6

     

T5.37

Odabrana poglavlja mat logike

4

0

4

6

     

T5.38

Uvod u teoriju čvorova

4

0

4

6

     

T5.39

Uvod u diferencijalnu topologiju

4

0

4

6

     

T5.40

Elementarna algebarska geometrija

4

0

4

6

     

T5.41

Matrična analiza

4

0

4

6

     

T5.42

Teorija interpolacija

4

0

4

6

     

S1.08

Osnovi astronomije B

4

0

 

4

6

 

 

 

Odabrana poglavlja mehanike

4

0

 

4

6